در صورتيکه مايل به قطع موسيقي سايت هستيد از کليد Esc استفاده نمائيد